Vad är BMI?

Det finns olika sätt att mäta viktstatus på. Vi använder BMI (Body Mass Index) som uttrycker förhållandet mellan vikt och längd. BMI beräknas genom att kroppsvikten (kg) divideras med kroppslängden i kvadrat (m2). Enligt Folkhälsomyndigheten innebär undervikt ett BMI under 18.5, normalvikt 18.5–24.9, övervikt 25.0–29.9 och fetma 30 eller högre.